freespace.sh

[bash]
#!/bin/sh
OFF="$1"
ON_DRIVE="$2"

OUTPUT_FROM_DF_AND_AWK=$(df -Phx tmpfs -x devtmpfs | awk ’IF NR > 1 {print $4"%s"$2"%s"$6"\n"}’)

for LINE in $OUTPUT_FROM_DF_AND_AWK
do
printf $LINE "$OFF" "$ON_DRIVE";echo " ";

done

[/bash]

[bash]
peter@E5410:~$ freespace.sh " av " " på "
237G av 282G på / 
[/bash]